Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Programkortet venter på oppdatering (lenge siden det var i bruk sist eller nytt kort).
  • Abonnerer ikke på gjeldende kanal.
  • Det sendes "voksenfilm" som ikke vises.
  • Det står et annet kort enn RiksTV-kort i mottakeren.
  • Det står feil RiksTV-kort i mottakeren.
  • Feil mottaker.

Trinn 1

Trinn 1

Sjekk Abonnementsstatus; har kortet mottatt oppdatering?
Dersom kortet ikke har vært i bruk siste 2-3 måneder, må mottaker stå på i 30 minutter. Kortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.