Ingen tilgang

Ingen tilgang

Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Programkortet venter på oppdatering. (Lenge siden det var i bruk sist eller nytt kort)
  • Manglende betaling
  • Du mangler abonnement på gjeldende kanal
  • Det sendes "voksenfilm" som ikke vises
  • Det står et annet kort enn RiksTV-programkort i mottakeren
  • Det står feil RiksTV-programkort i mottakeren
  • Feil mottaker

Løsning

Dersom kortet ikke har vært i bruk siste 2-3 måneder må mottaker stå på i 30 minutter. Programkortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.

Sjekk Abonnementsstatus. Har kortet mottatt oppdatering?
Dato må være innværende måned.