Ingen tilgang

Ingen tilgang

Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Programkortet venter på oppdatering. (Lenge siden det var i bruk sist eller nytt kort)
  • Manglende betaling
  • Du mangler abonnement på gjeldende kanal
  • Det sendes "voksenfilm" som ikke vises
  • Det står et annet kort enn RiksTV Programkort i mottakeren
  • Det står feil RiksTV Programkort i mottakeren. Kort og mottaker må stå på samme kundebilde.

Løsning

Sett RiksTV Programkort i mottaker som står på samme kunde.
Dersom programkortet ikke har vært i bruk siste 2-3 måneder må mottaker stå på i 30 minutter. Programkortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.

Sjekk Abonnementsstatus. Har kortet mottatt oppdatering?
Dato må være inneværende måned.

Har det vært manglende betaling, tar det 4 - 5 virkedager etter betaling før tilgangen kommer tilbake.