Sist endret 25. februar 2021

Vilkår for Service og Installasjon

Spesielle vilkår for RiksTVs Service- og Installasjonstjenester (heretter "Tjenesten").

1. Generelt

Disse vilkårene gjelder for service- og installasjonstjenestene du har bestilt av RiksTV. Avtalen gjelder i tillegg til standard abonnementsvilkår og eventuelle andre avtaler du har inngått med RiksTV.

Service og Installasjon er to separate tjenester som kan bestilles fra RiksTV. Din bestillingsbekreftelse angir hvilken av disse du har bestilt, og kan inneholde ytterligere informasjon om hva som er inkludert og ikke inkludert i tjenesten.

Tjenesten inkluderer ikke montering av veggkontakt, skjulte kabeltrekk, omfattende arbeid som boring gjennom brannvegg mv., montering av ekstra TV-uttak, ekstra utgifter som er nødvendige ved montering på steder som krever ekstraordinære sikringstiltak eller verktøy, tiltak som skyldes lokale forhold som felling av trær, montering av spesialfester etc. Tjenesten Service inkluderer heller ikke antenne.

Vennligst se bestillingsbekreftelsen for nærmere informasjon om hva Tjenesten du har bestilt inkluderer av materiell og arbeid.

 

2. Forutsetninger

Tjenesten forutsetter at adressen for oppdraget er innenfor grått eller grønt område på RiksTVs dekningskart. Dekningskartet finner du på www.rikstv.no. I tillegg forutsettes det at det er montørdekning i området for oppdraget.

Tjenesten utføres kun på faste adresser (ikke båt/campingvogn eller andre flyttbare installasjoner), og maks 200 meter fra bilvei.

Bestilling av Tjenesten forutsetter at du som bestiller eier et programkort fra RiksTV og er oppført som eier av programkortet i RiksTVs systemer. Dersom du har utestående forfalte krav hos RiksTV kan du ikke bestille Tjenesten.

Dersom du bestiller Service må du ha en utendørsantenne montert ute. Tjenesten Installasjon inkluderer en RiksTV utendørsantenne, og forutsetter at denne monteres ute. Tjenestene omfatter ikke installasjon av eller service på fellesantenner som betjener flere husstander.

Selv om du skulle ha fått en bestillingsbekreftelse i forbindelse med bestillingen forbeholder RiksTV seg retten til ikke å levere Tjenesten til deg dersom det viser seg at du ikke oppfyller disse vilkårene. Du er selv ansvarlig for RiksTVs og/eller montørens ekstrakostnader i forbindelse med oppmøte, etc som følge av at du har bestilt Tjenesten uten å oppfylle disse forutsetningene.

RiksTV kan gjøre avtalen betinget av at en kredittsjekk godkjennes.

 

3. Pris og leveringsvilkår

Veiledende pris for Tjenesten finnes i prislisten. Dersom du har fått oppgitt en kampanjepris ved bestilling er det denne som gjelder. Andre betalings- og leveringsvilkår fremgår av bestillingsbekreftelsen du har fått tilsendt i forbindelse med bestilling av Tjenesten. Dersom det ved Tjenestens utførelse blir klart at det foreligger spesielle forhold som gjør at det blir nødvendig med tilleggstjenester som arbeid, utstyr eller materiell som ikke er inkludert i det produktet du har bestilt, vil montøren gi deg et prisestimat før han fortsetter arbeidet. Eventuelle tillegg i prisen som følge av slike ekstrabestillinger vil bli etterfakturert av RiksTVs partner for utførelse av oppdrag. Montøren kan komme med anbefalinger for bruk av utstyret for å oppnå optimal dekning, for eksempel dersom det finnes spesielle lokale forhold, og du må følge slike eventuelle anbefalinger.

Dersom du etter at Tjenesten er utført opplever at du ikke har stabilt mottak og dette etter flere rettingsforsøk ikke har blitt utbedret har du krav på å heve kjøpet og få pengene tilbake mot at du tilbakeleverer det mottatte utstyret innen rimelig tid. RiksTV sitt erstatningsansvar begrenser seg til Tjenesten, og ikke eventuelle tilleggstjenester utført etter avtale mellom kunde og montør.

 

4. Bestilling

Montøren vil kontakte deg direkte innen rimelig tid for å avtale et tidspunkt for å gjennomføre tjenesten. Av praktiske årsaker kan montøren måtte oppgi et tidsintervall for sitt oppmøte. Du er ansvarlig for at all nødvendig kontaktinformasjon er oppgitt i forbindelse med bestilling, og at du er tilgjengelig på det telefonnummer/den e-postadresse du har oppgitt. I motsatt fall tar ikke RiksTV ansvar for eventuelle forsinkelser i levering av Tjenesten som oppstår. Dersom montøren etter gjentatte forsøk ikke lykkes å få kontakt eller avtale et tidspunkt bortfaller bestillingen.

 

5. Utføring av oppdraget

Du må være hjemme/på installasjonsstedet i forbindelse med montørens utførelse av Tjenesten. Dersom du ikke kan være hjemme, kan ikke montøren fullføre Tjenesten. Dersom du ikke er hjemme i det tidsrommet som er avtalt for utføringen av arbeidet, kan RiksTV fakturere deg for medgått reisetid og oppmøte. Montøren kan tilby visse tilleggstjenester som du kan bestille av vedkommende ved oppmøte. RiksTV er ikke part i eventuell avtale om slike tilleggstjenester og slike avtaler er et forhold mellom deg og vedkommende montør.

RiksTV garanterer ikke for kvaliteten eller utførelsen av oppgaver som er avtalt direkte mellom deg og montøren.

 

6. Angrerett

Tjenesten er omfattet av angrerettloven. Ved å bestille Tjenesten godtar du at Tjenesten kan påbegynnes før utløpet av angrefristen. Ved bruk av angreretten etter at Tjenesten er påbegynt må du derfor betale for den del av tjenesten som er utført, samt medgåtte materialer og verdireduksjon på tilbakelevert utstyr.

 

7. Personopplysninger

Opplysninger om Kunden blir registrert og behandlet av RiksTV som en del av kundeforholdet. Dette kan inkludere utlevering av personopplysninger til de som skal utføre tjenestene for å oppfylle avtaleforholdet. Utlevering av opplysninger til andre krever kundens skriftlige samtykke, med mindre slik utlevering er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving/inkasso eller regnskapsbehandling. Kunden har rett til innsyn i, retting og sletting av registrerte personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å administrere kundeforholdet eller for å oppfylle lovpålagte plikter. Kunden kan reservere seg mot elektronisk markedsføring, ta i så fall kontakt med RiksTV Kundesenter.

 

8. Kundens mislighold

Ved forsinket betaling har RiksTV rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser og motregne forfalte utestående krav mot eventuelt forhåndsinnbetalt beløp. Ved vesentlig betalingsmislighold kan RiksTV heve avtalen og kreve installert utstyr tilbake. RiksTV kan sperre programkortet og kreve gebyr ved gjenåpning forutsatt at Kunden har fått rimelig skriftlig forvarsel. Varsel kan gis på faktura. Kunden er ansvarlig for å betale for tjenestene selv om programkortet er sperret på grunn av kundens mislighold.

 

9. RiksTVs mislighold

Ved mangler eller forsinkelse ved Tjenesten kan kunden kreve utbedring, erstatning og/eller heving av avtalen. Heving kan bare kreves dersom mangelen er vesentlig.

Ved en parts uaktsomme mislighold kan den andre parten kreve erstatning etter alminnelige regler. Partenes erstatningsansvar er begrenset til direkte tap. I forbrukerforhold er en parts ansvar begrenset til kr 25.000,- for hvert skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak. Dersom det foreligger grov uaktsomhet gjelder ikke begrensningene ovenfor. Ved krav om erstatning for indirekte tap gjelder kjøpslovens definisjon. En parts erstatningsansvar kan begrenses eller bortfalle dersom den part som krever erstatning har opptrådt uaktsomt.

 

10. Overdragelse

RiksTV kan overdra denne avtalen til en annen tjenesteleverandør. RiksTV skal gi kunden rimelig varsel om slik overdragelse. Kunden anses som varslet 3 dager etter at varsel er sendt Kundens adresse.

 

11. Klager og reklamasjoner

Dersom du er misfornøyd med Tjenestene må du si fra så fort som mulig. Dersom du ikke reklamerer innen rimelig tid etter at du ble kjent med eller burde bli kjent med det du mener er feil, mister du retten til å gjøre feilen gjeldende. Reklamasjon må i alle tilfelle fremmes senest 2 år etter at du oppdaget feilen. Feil meldes til RiksTV Kundesenter.

 

12. Tvister

Avtalen er regulert av norsk rett. Tvister kan bringes inn for de alminnelige domstoler.

Gyldig fra 8. mars 2011