Meny

Personvern

Informasjon om RiksTV, om nettstedet og våre retningslinjer for personvern.

Personvernerklæring gjeldende fra 1. juli 2018

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle produkter og tjenester som leveres av RiksTV og som er tilgjengelige via forskjellige distribusjonskanaler, herunder på våre nettsider, via TV-boks og mobile applikasjoner ("Tjenestene"). Her finnes informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger om våre kunder. For abonnementskunder gjelder også RiksTVs abonnementsvilkår. For service og installasjon gjelder i tillegg vilkårene som finnes her.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Norsk lov stiller krav til håndteringen av slike opplysninger. RiksTV håndterer personopplysninger innenfor rammen av norsk personvernlovgivning.

Ved spørsmål til denne personvernerklæringen kan vi kontaktes på telefon, e-post, chat eller via Facebook.

1.       Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Ifølge regelverket skal personopplysninger benyttes for legitime formål, og dette formålet skal angis på forhånd slik at det skapes forutsigbarhet og klarhet for kunden. RiksTV behandler personopplysninger til flere forskjellige formål:

a) Levere Tjenestene: Vi samler inn personopplysninger om hver enkelt kunde for å kunne sende utstyr (TV-boks mv.), installere utstyr og for å kunne gi kunden tilgang til tjenestene våre.

b) Administrasjon av kundeforhold: Vi benytter også personopplysninger for å kunne administrere kundeforholdet og forespørsler fra kundene våre, for eksempel i forbindelse med ordrehåndtering, avslutning av abonnement, fakturering samt forvaltning av Min side på rikstv.no. Dette er tilknyttet leveransen av Tjenestene, som nevnt ovenfor.

c) Kundeservice og support: RiksTV tilbyr kundeservice og support via flere ulike kanaler. Uavhengig av kanal må vi vite hvem vi har kontakt med, og i mange tilfeller også ha tilgang til teknisk informasjon om TV-bokser og apper – dette for å kunne foreta feilsøking. Service på hardware forutsetter at vi har tilgang til informasjon om kundens oppdaterte adresse.

RiksTV tilbyr også proaktiv kundeservice i form av utsendelse av driftsmeldinger på SMS dersom for eksempel Tjenestene skulle være midlertidig utilgjengelige.

d) Videreutvikle Tjenestene: RiksTV arbeider kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelse og å videreutvikle Tjenestene. I den forbindelse er vi blant annet avhengig av å vite hvordan kundene benytter Tjenestene. RiksTV logger derfor informasjon om kundenes bruk av TV-bokser som er tilkoblet internett og andre internettbaserte tjenester, som RiksTV-appen og nett-TV på rikstv.no. Informasjonen benyttes for analyse av bruksmønster på et aggregert nivå. 

Ved siden av analyseformål benytter vi også relevante personopplysninger og andre data vi besitter for å teste nye tjenester eller oppdateringer før de gjøres til en del av Tjenestene vi tilbyr til våre kunder.

For å sørge for god kundeservice, blir enkelte samtaler tatt opp for trenings- og kvalitetssikringsformål hos vårt kundesenter. Kunder har mulighet til å reservere seg mot dette når de ringer til kundesenteret.

e) Tilpasse innhold: For å kunne gi kundene våre en best mulig TV-opplevelse i form av anbefalinger av innhold (programmer, filmer, serier etc.) vi tror er av interesse for dem, benytter vi opplysninger om brukeratferd. RiksTV erkjenner imidlertid at ikke alle kunder ønsker at personopplysninger benyttes for dette formålet, og tilbyr derfor alle kunder å skru av denne funksjonaliteten på Min side på rikstv.no.

f) Markedsføring: RiksTV markedsfører Tjenestene på e-post og SMS til eksisterende kunder og andre som har gitt sitt samtykke til markedsføring. Kunden kan når som helst trekke tilbake samtykke ved å endre personverninnstillingene sine på Min side på rikstv.no eller ved å kontakte kundesenteret.

RiksTV benytter seg også av personopplysninger om hva slags produkter og tjenester kunden har i sin portefølje og det vi vet om kundens bruk av Tjenestene, til å målrette markedsføringen - blant annet ved hjelp av cookies i kundens nettleser, tredjeparts pixler i kundens nettleser som deler data med tredjeparts tjenester mv. Dette betyr med andre ord at kunden kan oppleve markedsføringen som mer personlig. Bruk av personopplysninger for slik målretting kan skrus av i personverninnstillingene på Min side på rikstv.no.

g) Kartlegging, undersøkelser o.l.: RiksTV har av og til kartleggingskampanjer som kunder eller andre kan benytte seg av. Innholdet i en slik kampanje kan variere, men dreier seg om at vi inviterer kunder eller andre til å delta i en spørreundersøkelse. Noen ganger kan kampanjen være et samarbeid mellom RiksTV og en ekstern partner. Som regel kreves at deltakeren gir fra seg enkelte opplysninger, typisk kontaktopplysninger. Disse personopplysningene vil utelukkende bli brukt i samsvar med det som er formålet med den aktuelle kampanjen. Deltakelse i kampanjer ol. er alltid frivillig.

h) Hindre misbruk av Tjenestene: RiksTV har en legitim interesse i å hindre at Tjenestene misbrukes. I dette arbeidet er RiksTV avhengig av blant annet å kunne følge med på systemene som benyttes for å levere Tjenestene for å oppdage eventuelle forsøk på kompromittering.

Ved gjentatte forsøk på svindel, for eksempel dersom en kunde oppgir falsk identitet eller ikke gjør opp for seg, vil RiksTV lagre vedkommendes kontaktopplysninger for å kunne hindre fremtidig misbruk. Opplysningene vil bli slettet 3 år etter siste registrerte svindelforsøk.

RiksTV vil lagre personopplysningene som en kunde oppgir til RiksTV i forbindelse med tegning av et gratis prøveabonnement i 1 år fra prøveabonnementets avslutning. Dette er for å hindre misbruk av prøveabonnementstilbudet.

i) Oppfylle rettslige forpliktelser:RiksTV er pålagt å videreformidle enkelte personopplysninger til myndigheter og andre aktører. For eksempel trenger NRK utvalgte opplysninger om eksisterende kunder i forbindelse med TV-lisens. Innholdsleverandører med såkalt avtalefestet revisjonsrett har behov for enkelte opplysninger i forbindelse med egenfakturering, mens Skatteetaten har behov for tilgang til personopplysninger som kan være relevante i forbindelse med utregning av skatt og moms.

2.       Hvilke personopplysninger behandles?

Hvilke personopplysninger RiksTV behandler om kundene, avhenger i noen grad av kundens bruk av Tjenestene. I forbindelse med tegning av abonnement må det oppgis fullt navn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, fødselsdato og betalingsinformasjon. Denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne levere Tjenestene, som nevnt i punkt 1 a) ovenfor.

Den informasjonen som oppgis ved tegning av abonnement blir benyttet for administrasjon av kundeforholdet så lenge kundeforholdet varer, se pkt. 1 b) ovenfor.

Ved behov for kundeservice og support, vil RiksTV i tillegg til de opplysningene som er gitt ved tegning av abonnement kunne innhente opplysninger som er generert ved hjelp av TV- boksen eller appene, som kan gi en indikasjon på om det er noen feil eller mangler ved Tjenestene.

 Vi innhenter som nevnt opplysninger om bruk av Tjenestene, dersom kunden benytter app eller en TV-boks som er koblet til internett. Slike opplysninger kan for eksempel være tastetrykk fra fjernkontroll, bruk av opptaksfunksjon og tidspunkt for når dette fant sted.

I enkelte tilfeller ønsker RiksTV å analysere bruk av rikstv.no og Min Side, og vil da logge bevegelser og klikk som kunden foretar seg på de aktuelle sidene. Kunder kan reservere seg fra dette ved å gå inn på https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out , eller ved å sette innstillingen «Do not track» («ingen sporing») i sin nettleser.

Loggdataene sammenstilles med informasjon om hardware mv. slik som enhetsinformasjon (nettbrett/TV/PC, nettleser osv.), kortnummer på TV-boks, region/sender og IP-adresse. Informasjonen brukes i hovedsak til feilsøking, og kan på et aggregert nivå brukes til statistikk over hvordan våre produkter og tjenester brukes, for eksempel for å få oversikt over hvor mange som benytter RiksTV-appen for android. Statistikken gir RiksTV svar som for eksempel kan brukes som et grunnlag til allokering av ressurser til forbedring og videreutvikling av Tjenestene.

Når RiksTV målretter innhold (gir anbefalinger om filmer og programmer) eller målretter markedsføring (gir anbefalinger om produkter eller tjenester vi tror kunden kan være interessert i), er disse aktivitetene basert på en kombinasjon av de opplysningene som er gitt RiksTV ved tegning av abonnement, samt andre data som RiksTV selv innhenter ved hjelp av aktivitetslogger (de metodene som er beskrevet ovenfor).

I tillegg til opplysningene som gis ved tegning av abonnement samt informasjonen som fremkommer av aktivitetslogger, innhenter RiksTV enkelte opplysninger fra eksterne aktører. Dette er fortrinnsvis opplysninger om navn og adresse for å sørge for at vi alltid besitter korrekte og oppdaterte kontaktopplysninger om våre kunder. Vi mottar også opplysninger om kjønn (gjetning basert på navn) og prediksjoner om inntekt, utdanning, antall barn og eiendommer til bruk blant annet for tilpasning av innhold og markedsføring. Innhenting av opplysninger fra nevnte tredjeparter skjer i henhold til lov og i henhold til RiksTVs behandlingsformål.

3.       Rettslig grunnlag for behandlingen

Regelverket angir hvilke aktiviteter som utgjør et gyldig grunnlag for å behandle personopplysninger. RiksTVs behandling av personopplysninger er forankret i følgende behandlingsgrunnlag:

a) Nødvendig for å levere Tjenestene: Det er tillatt å behandle personopplysninger såfremt dette er nødvendig for å oppfylle en avtale med den opplysningene gjelder. Når vi håndterer dine personopplysninger i forbindelse med formålene a) - c) i kapittel 1 ovenfor, er det dette grunnlaget vi forankrer behandlingen i. 

b) Legitime interesser: Når den som skal behandle personopplysninger har en legitim interesse som ikke overstyres av eventuelle personvernulemper, er det tillatt å behandle personopplysninger. Når RiksTV behandler personopplysninger for å videreutvikle Tjenestene, gi anbefalinger og målrette markedsføring (markedsføring på e-post bygger på samtykke), er det dette vi baserer behandlingen på. Dette gjelder også for de aktivitetene vi gjør for å hindre misbruk av Tjenestene. 

De kundene som ikke ønsker at RiksTV skal kunne benytte seg av personopplysninger for å gi anbefalinger om innhold og/eller målrette markedsføring, har mulighet til å reservere seg mot dette på Min side på rikstv.no. Reservasjonsretten gjelder ikke for de aktivitetene som er knyttet til å hindre misbruk av Tjenestene, da RiksTV anser interessen av å hindre misbruk som mer tungtveiende enn hensynet til eventuelle personvernulemper for kundene. Det samme gjelder aktiviteter knyttet til videreutvikling av Tjenestene.

c) Samtykke: Det er tillatt å behandle personopplysninger når det er innhentet et frivillig, informert og eksplisitt samtykke til behandling for et konkret formål. Dersom kunden velger å delta i en kartleggingskampanje mv., jf. pkt. 1 g) ovenfor, vil det samtykket som avgis utgjøre RiksTVs grunnlag for å kunne benytte personopplysningene innenfor formålet for den aktuelle kampanjen.

Dersom kunden registrerer seg for å motta nyhetsbrev el. er det kundens samtykke som er grunnlaget for at kunden mottar slike henvendelser fra RiksTV. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake på Min side på rikstv.no eller ved å kontakte RiksTVs kundesenter.

d) Oppfylle rettslige forpliktelser: Når vi utleverer visse personopplysninger til NRK og til skattemyndighetene, jf. pkt. 1 i) ovenfor, er dette i tråd med forpliktelser vi er pålagt ved lov.

4.       Deling av informasjon

RiksTV distribuerer i noen tilfeller kundelister til partnere med det formål å personalisere tilbud og reklame ("CRM-matching"). Distribusjon av kundelister til en partner skjer alltid i henhold til avtale med den aktuelle partneren som pålegger denne å behandle personopplysningene i samsvar med kravene i gjeldende personvernlovgivning.

I enkelte relasjoner er RiksTV pliktig å dele nærmere bestemte personopplysninger med en tredjepart. Personopplysninger vil eksempelvis kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra relevant offentlig myndighet, se også pkt. 3 d) ovenfor. Ved mistanke om at kunden har begått en straffbar handling i forbindelse med bruk av Min side eller Tjenestene, kan opplysningene bli gitt videre til offentlige myndigheter.

Personopplysninger kan også bli delt med en tredjepart dersom kunden eksplisitt har gitt samtykke til dette, for eksempel i forbindelse med en kartleggingskampanje eller konkurranse i regi av RiksTV.

Våre leverandører vil kunne ha tilgang til personopplysninger. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under RiksTVs instruks. RiksTV benytter en leverandør som er etablert utenfor EØS for forvaltning av RiksTVs kundedatabase. RiksTV har inngått avtale med leverandøren som innebærer at leverandøren må implementere samme personverngarantier som andre leverandører. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene RiksTV bestemmer og som er fastsatt i denne personvernerklæringen.

RiksTV utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn de som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

5.       Lagring og sikkerhet

Opplysninger om RiksTVs kunder kan bli overført og lagret på et sted utenfor EØS eller bli behandlet av personell som arbeider utenfor EØS, for eksempel i forbindelse med bestilling, betaling eller support. RiksTV treffer nødvendige tiltak for å sikre at personopplysningene vi sitter på blir behandlet sikkert og i tråd med denne personvernerklæringen.

RiksTV har etablerte prosedyrer for å håndtere informasjonen vi sitter på på en sikker måte. RiksTV foretar vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og vi pålegger leverandører av slike systemer å sørge for at dette også er tilfelle hos dem. Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Det er viktig at kunden holder passordet som gir tilgang til konto hos oss hemmelig, og at passordet som velges er tilstrekkelig sikkert. Dette er kundens ansvar.

6.       Sletting

Når det ikke lenger er behov for å lagre personvernopplysningene for det formålet de ble innsamlet for, vil RiksTV slette disse. Enkelte legitime formål kan imidlertid berettige lagring i et gitt tidsrom etter at et kundeforhold er avsluttet. I disse tilfellene vil RiksTV sørge for at personopplysningene utelukkende blir benyttet til de aktuelle formålene i det aktuelle tidsrommet.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt for RiksTV å anonymisere personopplysningene til bruk for statistikk og analyse. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på. Det er med andre ord ikke mulig å gjenfinne noen personopplysninger i dette materialet.

Nederst i personvernerklæringen finner du en oversikt over hvor lenge vi lagrer ulike opplysninger.

7.       Kundens rettigheter

RiksTV verdsetter alle tilbakemeldinger. RiksTVs kunder har til enhver tid følgende rettigheter, og de gjøres gjeldene ved å ta kontakt med oss:

a) Trekke samtykke tilbake: Kunder som har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om våre produkter og tjenester, kan når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at det skal være enkelt å reservere seg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Kundene kan også gå inn på Min side og endre personverninnstillinger der.

b) Be om innsyn: Kunden har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om vedkommende. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan RiksTV stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

c)  Be om retting eller sletting: Kunden kan be om å få rettet feilaktige opplysninger RiksTV sitter på eller be om å få slettet personopplysninger. RiksTV vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn. Mange opplysninger kan imidlertid endres eller slettes av kunden selv på Min side.

d) Dataportabilitet: Kunden har adgang til å få utlevert personopplysningene som er oppgitt for å overføre disse til en ny tilbyder.

e)  Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom kunden er uenig i måten vi behandler personopplysninger på, kan det sendes inn en klage til Datatilsynet.

8.       Bruk av informasjonskapsler

På rikstv.no benyttes såkalte informasjonskapsler ("cookies") for å legge til rette for en best mulig brukeropplevelse. Informasjonskapslene gjør at nettstedet kan huske de innstillingene som er valgt, og genererer videre besøksstatistikk slik at RiksTV kan dimensjonere og utforme siden i tråd med målt trafikk. Opplysningene som innhentes ved hjelp av informasjonskapslene er informasjon om den aktuelle nettleser og IP-adresse.  Cookies mv. benyttes også for markedsføringsformål, se pkt. 1 f) ovenfor.

Informasjonskapsler er tekstfiler som rikstv.no lagrer på kundens datamaskin. Dette kan hindres ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på Tjenestene, for eksempel ved at nettsiden ikke klarer å huske de innstillingene som er valgt.

 

9.       Endringer

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne Personvernerklæringen. Siste versjon vil til enhver tid finnes på rikstv.no. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

10.       Lagringstider

Kategori Hva betyr det? Hvor lenge lagrer vi?
Kundenummer Ditt unike kundenummer hos RiksTV Denne informasjonen slettes ikke, men 3 år etter du har forlatt RiksTV vil ikke informasjonen kobles til deg
Kundeinformasjon Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, opplysninger rundt kontakt med kundesenteret Så lenge du er kunde, pluss 3 år etter du har forlatt RiksTV
Produktinformasjon Hvilke produkter du har kjøpt/abonnert på fra RiksTV, inkludert hvilke filmer du har leid Denne informasjonen slettes ikke, men 3 år etter du har forlatt RiksTV vil ikke informasjonen kobles til deg
Transaksjoner Finansielle transaksjoner som danner basis for din faktura Denne informasjonen slettes ikke, men 3 år etter du har forlatt RiksTV vil ikke informasjonen kobles til deg
Fakturaer Kopi av fakturaen vi har sendt til deg 5 år
Opptak av telefonsamtaler med kundesenteret Opptak av telefonsamtale du har hatt med kundesenteret, dersom du ikke har reservert deg mot dette (reservasjon må gjøres for hver gang man ringer til kundesenteret) Samtalen lagres i 3 måneder; notat om at samtalen har vært tatt opp lagres i 1 år
Utskrift fra chat-logger, mail, brev og annen skriftlig korrespondanse All skriftlig kommunikasjon du gjør direkte med RiksTV eller med vårt kundesenter 5 år
Antatte opplysninger Antagelser om du eier hytte/campingvogn/båt, antatt inntekt osv. Informasjonen oppdateres ukentlig
Profil og bruk Ditt brukernavn og passord (ikke synlig for oss), informasjon om hvilke program/filmer du har markert som favoritter, samt informasjon om hva du har sett og hvordan du har navigert på apper og på TV-boksen. 13 måneder etter du har forlatt RiksTV
Analyse  Kryptert informasjon om hva du har sett og hvordan du har navigert på RiksTVs apper, til bruk i analyse 4 år
Resultat fra spørreundersøkelser Informasjon du har gitt oss gjennom spørreundersøkelser Identifiserende informasjon fjernes så snart man er ferdig med å bearbeide resultatene