Sist endret 15. desember 2023

RiksTV AS generelle abonnementsvilkår for privatkunder

1. Innledning

Denne avtalen (”Avtalen”) er inngått mellom RiksTV AS (”RiksTV”), org. nr. 889 099 682, Økern Torgvei 13, 0580 Oslo, og den privatperson som er registrert som kunde (”Kunden”). I tillegg til disse generelle vilkårene gjelder spesielle vilkår for de tjenester som Kunden kjøper.

Vilkårene gjelder kun for privatkunder. Gyldig avtale med privatperson forutsetter at Kunden er over 18 år. Avtalen gjelder for kjøp av TV-abonnement, programkort og andre tilleggstjenester, samt evt. leie av mottaker. Avtalen gjelder fra det tidspunkt Avtalen er akseptert av Kunden. Kunden må ha akseptert Avtalen før tjenestene tas i bruk.

Avtalen med RiksTV innebærer at RiksTV behandler personopplysninger om Kunden. Informasjon om behandlingen av personopplysninger er gitt i RiksTVs personvernerklæring.

2. Vilkår for bruk

Abonnementet kan kun benyttes i EU/EØS til privat bruk, og kan ikke overdras, lånes ut eller leies ut til andre. Abonnement og programkort skal kun benyttes innenfor Kundens husstand eller tilsvarende, med mindre annet er avtalt. Enkelte tjenester åpner for tilgang til innhold utenfor husstanden.

Det er ikke tillatt å omgå eller forsøke å omgå tilgangssystemer. Enkelte tjenester kan åpne for opprettelse av flere brukerprofiler. Kunden er likevel ansvarlig for all bruk av abonnementet. Deling med andre enn Kunden er ikke tillatt.

Bruk av abonnement eller programkort til offentlig visning, eller i rom eller områder hvor allmennheten har tilgang, er ikke tillatt. Hvert programkort skal kun brukes sammen med godkjent mottaksutstyr (merket "RiksTV"/"NTV") og for visning på ett TV-apparat eller tilsvarende skjerm.

Signalene som gjøres tilgjengelig ved bruk av programkortet er RiksTVs eiendom, og skal kun benyttes av Kunden til det formål som følger av Avtalen. Kunden skal ikke urettmessig dekryptere, kopiere, videreformidle eller på annen måte mangfoldiggjøre signalene eller tjenestene helt eller delvis, eller medvirke til dette. Brudd på denne bestemmelse kan medføre tiltale etter straffeloven, erstatningsansvar og inndragningsansvar.

3. Installasjon og dekning

Kunden er ansvarlig for installasjon av programkort, mottaker og antenne, og må selv undersøke mottaksforholdene der utstyret skal benyttes. Dekningsgarantien gjelder kun ved bruk av utendørs antenne. Kunden kan inngå avtale om installasjon, i så fall gjelder egne vilkår for denne tjenesten. For mer informasjon om godkjent utstyr, mottak og installasjon, se www.rikstv.no eller kontakt RiksTV Kundeservice.

Kunder som får levert abonnementstjenester over Internett må være koblet til Internett og er selv ansvarlige for at internettoppkoblingens kvalitet er tilstrekkelig god for å motta slike tjenester og nødvendige oppdateringer.

4. Kontaktinformasjon

Kunden er ansvarlig for å gi og oppdatere kontaktinformasjon, herunder adresse og e-post. Driftsmeldinger og varsel om endringer gis til epost eller mobiltelefon (SMS) oppgitt av Kunden.

Endringer av kontaktinformasjon skal oppdateres via Min Side eller opplyses til RiksTV Kundeservice. Slik opplysning bør skje skriftlig. Kunden står selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at Kunden har oppgitt uriktig kontaktinformasjon eller ikke opplyst om endring av kontaktinformasjon.

5. Programkort

Programkortet administreres av RiksTV. Programkortet kan bare benyttes sammen med mottakere som er paret med et slikt programkort.

Tilgang til tjenestene forutsetter jevnlig oppdatering av programkortet. Programkortet blir kun oppdatert når det er installert i mottakeren og mottakeren er slått på.

RiksTV har ikke ansvar for manglende oppdatering av programkortet som følge av Kundens forhold. Kunden er selv ansvarlig hvis kortet blir skadet. RiksTV kan ta gebyr ved utstedelse av programkort og erstatningskort, etter gjeldende prisliste. Ved fabrikasjonsfeil utstedes erstatningskort uten kostnader for Kunden.

6. Mottaker

Kunden kan normalt kjøpe mottaker. Se rikstv.no eller kontakt Kundeservice for informasjon om produkter og vilkår. Eventuelt leie eller lån av mottaker kan være betinget av kjøp av abonnement med fast avtaleperiode. Det tas forbehold om at leid eller lånt mottaker kan være brukt.

Der abonnement med fast avtaleperiode iht. særskilt avtale med RiksTV stilles i bero eller fryses for en nærmere angitt tidsperiode, forskyves den faste avtaletiden for en tilsvarende periode.

Kunden aksepterer at det foretas automatiske oppdateringer av installert programvare i mottaker som benyttes sammen med programkortet. Ved aktivering av enkelte tjenester for mottaker med opptaksfunksjon (PVR) vil RiksTV disponere deler av lagringskapasiteten på opptakerens harddisk. RiksTV tar ikke ansvar for bortfall av materiale som er lagret på opptakeren ved slik bestilling, eller ved reparasjoner eller innbytte av mottaker.

Kunder som får levert abonnementstjenester over Internett må ha mottaker eller annet utstyr som egner seg for dette. Merk at en del eldre typer mottakere ikke er godkjent for disse tjenestene.

Lagret materiale kan bli slettet eller endret ved reparasjoner og oppdateringer av mottakerens programvare. CA-modul skal kun benyttes sammen med godkjente integrerte TV-apparater (IDTV) eller godkjent mottaker. Enkelte tjenester kan gi Kunden tilgang til innhold og/eller sendinger med andre enheter, for eksempel mobiltelefon, PC eller nettbrett. Tilgang kan være betinget av at bestemte operativsystemer eller bestemt programvare er installert.

7. Innholdet

RiksTV har ikke ansvar for innholdet i sendinger eller innhold som mottas ved bruk av programkortet eller på annen måte, herunder bruk av Internett. Enkelte tjenester leveres på vegne av tredjeparter. Slike tjenester kan ha egne vilkår i tillegg til RiksTVs. Dette vil det informeres særskilt om i forbindelse med bestillingen av slike tjenester. Noen tjenester kan kreve innlogging. Kunden er ansvarlig for å holde ev. tilgangsinformasjon hemmelig og for at slik informasjon ikke blir misbrukt.

RiksTV kan innføre korte sendepauser i enkelte kanaler for å sikre tilstrekkelig kapasitet i nettet. Hvilke kanaler dette gjelder kommuniseres på RiksTVs nettsider. Hvilket innhold som er tilgjengelig for nedlasting eller visning på flere skjermer kan variere slik at innhold kan legges til og fjernes uten varsel. Særskilte betingelser og begrensninger kan gjelde for enkelte titler. Hvilket innhold dette gjelder vil fremgå i forbindelse med nedlasting.

Innhold for tjenester levert over Internett kan avvike fra innhold levert på digital-tv.

8. Betalingsvilkår og prisendringer

Kundens betalingsforpliktelser løper fra den dag Avtalen er inngått og til Avtalen sies opp. For tilleggstjenester løper forpliktelsen fra den dag tjenesten gjøres tilgjengelig. Alle betalinger faktureres forskuddsvis med den faktureringsfrekvens som er avtalt i Kundens spesielle vilkår.

Ved feil på faktura skal Kunden reklamere innen rimelig tid etter at Kunden oppdager feilen. RiksTV kan kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste, samt purregebyr i henhold til inkassolovens regler.

Ved bestilling av VoD (Video-on-demand)-tjenester vil betaling skje ved at det aktuelle beløpet belastes Kundens kredittkort eller inkluderes på neste faktura.

RiksTV kan endre priser. Ved prisøkninger vil Kunden få varsel i rimelig tid. Hvis prisendringen er høyere enn endring i konsumprisindeksen (KPI Totalindeks), målt fra sist prisendring, kan Kunden si opp avtalen før den nye prisendringen trer i kraft. Slik oppsigelse får da virkning fra ikrafttredelse av ny pris. Ved overgang fra introduksjonstilbud til ordinære priser, gjelder normal oppsigelsestid, se punkt 11 under.

9. Angrerett

Ved fjernsalg (f.eks. via internett eller telefon) har Kunden lovfestet rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager etter at RiksTV har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven. Dette gjelder med unntak for bestilling av filmleie (VoD-innhold), der Kunden erkjenner at det ikke gjelder noen angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav (n).

For å benytte seg av angreretten må Kunden gi RiksTV melding om dette før utløpet av angrefristen. Melding kan gis ved å bruke utfylt angrerettskjema eller ved gi RiksTVs Kundeservice klar melding om dette på annen måte . Kunden skal uten unødig opphold og senest innen 14 dager etter melding ble gitt, for egen kostnad returnere mottaker og annet utstyr tilbake til RiksTV.

Hvor Kunden uttrykkelig anmoder om at tjenesten leveres før utløpet av 14-dagersfristen og senere benytter seg av angreretten, kan RiksTV kreve forholdsmessig betalt for den perioden tjenesten er brukt, samt eventuell verdireduksjon på returnert utstyr.

RiksTV forbeholder seg retten til å avvise krav ved misbruk av angreretten.

10. Endringer i tjenesten

RiksTV kan endre tjenestene, herunder ved å foreta endringer i antall og sammensetningen av kanaler, samt endre avtalevilkår, f.eks. som følge av endrede muligheter i sendenettet/teknisk infrastruktur, at RiksTVs innholdsleverandører endrer sine tilbud og vilkår, eller ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter. Gjeldende vilkår og priser finnes på rikstv.no. RiksTV vil informere om endringer i tjenesten.

Ved endringer som påvirker tjenestene negativt på en ikke uvesentlig måte, vil Kunden få varsel i rimelig tid før endringen. Kunden vil da få anledning til å heve avtalen med virkning fra tidspunktet endringen blir foretatt, eller (hvis RiksTV tilbyr det) anledning til å beholde Tjenesten uendret. Et slikt krav om heving må fremsettes innen 30 dager etter kunden mottok varsel, eller 30 dager fra endringen blir foretatt, avhengig av hvilket tidspunkt som er det seneste.

Eksempelvis vil varig bortfall av sentrale kanaler anses å påvirke tjenesten negativt på en ikke uvesentlig måte. Dette i motsetning til mindre endringer/utskiftinger i kanalsammensetningen der tilbudets karakter samlet sett opprettholdes.

Endringer som er nødvendig for å overholde lovpålagte krav til Tjenestene eller som skyldes force majeure, er ikke som endringer som gir hevingsrett.

11. Oppsigelse og opphør

Avtalen kan sies opp med virkning fra to måneder etter utløpet av den måned oppsigelsen er mottatt. Kundens oppsigelse skal gjøres via Min Side på rikstv.no, eller rettes til RiksTVs Kundeservice. Ved oppsigelse refunderes forhåndsbetalt abonnementsavgift utover oppsigelsesperioden til oppgitt kontonummer. Andre forhåndsbetalte avgifter og gebyrer, refunderes ikke ved oppsigelse.

Dersom Kunden sier opp et abonnement med fast avtaleperiode før avtaleperioden er utløpt, eller Avtalen heves som følge av Kundens vesentlige mislighold kan RiksTV kreve bruddgebyr som angitt i pkt. 12. Der abonnement med fast avtaleperiode iht. særskilt avtale med RiksTV stilles i bero eller fryses for en nærmere angitt tidsperiode, forskyves den faste avtaletiden for en tilsvarende periode.

Ved opphør av Avtale uansett årsak skal leid eller lånt mottaker returneres RiksTV innen 30 dager etter endt oppsigelsestid (dvs. to måneder etter utløpet av den måneden oppsigelsen er mottatt).

Kunden er ansvarlig for forsvarlig pakking av mottakeren forut for at denne sendes i retur slik at skade ikke oppstår. Ved manglende retur av leid eller lånt mottaker eller hvis returnert mottaker er skadet kan RiksTV kreve gebyr som angitt på rikstv.no.

12. Bruddgebyr

Er Kunden i bindingstid ved oppsigelse av Avtalen utløses et bruddgebyr. Dette gjelder også dersom RiksTV hever Avtalen som følge av mislighold. Bruddgebyret tar utgangspunkt i det normaltap RiksTV lider som følge av at Avtalen sies opp før bindingstiden er ute. Bruddgebyrets størrelse beregnes ut fra den totale rabatten Kunden har fått ved opprettelse av Avtalen. Hvilke rabatter Kunden har fått fremkommer på Kundens første faktura etter opprettelse av Avtalen.

Avtalt bruddgebyr skal betales fullt ut dersom Kunden avslutter Avtalen i løpet av den første måneden etter at denne ble inngått. Bruddgebyret vil deretter bli justert ned med 1/6, eller 1/12 for hver måned, avhengig av bindingstidens lengde.

Bruddgebyret er gjeldende dersom Kunden har resterende avtaleperiode etter oppsigelsestiden, som er på inneværende måned + to måneder, hvor Kunden uansett må betale abonnementskostnader.

Eksempel på beregning av bruddgebyr ved opphør av avtale i bindingstid fremgår av prislisten til RiksTV som er tilgjengelig på www.rikstv.no.

13. Kundens mislighold

Ved forsinket betaling har RiksTV rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser og motregne forfalte utestående krav mot forhåndsinnbetalt beløp. RiksTV kan sperre programkortet og/eller tilgang til tjenester og kreve gebyr ved gjenåpning, forutsatt at Kunden har fått rimelig skriftlig forhåndsvarsel. Varsel kan gis på faktura.

Ved vesentlig betalingsmislighold kan RiksTV heve Avtalen. Ved begrunnet mistanke om misbruk av utstyr eller tjenester kan RiksTV sperre programkortet uten varsel og heve Avtalen dersom dette anses nødvendig for å unngå videre misbruk. Kunden er ansvarlig for å betale for tjenestene selv om programkortet er sperret på grunn av Kundens mislighold. Hvis utstyr tilhørende RiksTV går tapt eller skades mens utstyret befinner seg hos Kunden kan RiksTV kreve gebyr som angitt på rikstv.no.

Se digitalytelsesloven for mer informasjon om virkninger av kontraktsbrudd.

14. RiksTVs mislighold

Ved mangler ved tjenesten som skyldes mislighold fra RiksTV, kan Kunden kreve retting, prisavslag og erstatning. Videre kan Kunden heve Avtalen, med mindre RiksTV beviser at mangelen er uvesentlig.

Der kanaler bortfaller midlertidig som følge av forhandlinger om distribusjonsrettigheter og RiksTV ikke bøter på kanalbortfallet ved å gi tilbud om andre kanaler med tilsvarende innhold, har Kunden rett til å kreve forholdsmessig prisavslag avhengig av antallet og type kanaler som bortfaller, samt varigheten til kanalbortfallet. Fra kanalbortfallet anses som varig kan Kunden heve Avtalen iht. pkt. 10.

Hvis Kundens mottak av sendingene eller nedlasting av bestilt innhold avbrytes eller forstyrres vesentlig, og dette skyldes RiksTV eller feil på leid mottaker som ikke er Kundens ansvar, kan Kunden kreve en forholdsmessig refusjon av abonnementsavgift, leieavgift, eller det avtalte beløp for VoD-innholdet. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke.

Kunden må gi RiksTV melding om krav som følge av mangler ved tjenesten. Partene kan kreve erstatning etter alminnelige regler. RiksTVs erstatningsansvar vil under enhver omstendighet ikke omfatte tap som følge av personskade eller tap i Kundens næringsvirksomhet.

Se digitalytelsesloven for mer informasjon om virkninger av kontraktsbrudd.

15. Overdragelse

RiksTV har rett til å overdra denne Avtalen til en annen tjenesteleverandør. Dersom overdragelsen er til ugunst for Kunden, skal denne varsles og samtidig informeres om retten til å kunne heve avtalen.

Kunden kan overføre abonnementet til andre forutsatt RiksTVs samtykke og at Kunden benytter Eierskifteskjema som er tilgjengelig på RiksTVs hjemmeside www.rikstv.no. RiksTV kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Før overdragelse må Kundens utestående forpliktelser være betalt. Ved overdragelse påløper de til enhver tid gjeldende etablerings- og administrasjonsgebyrer som fremgår av prislisten tilgjengelig på RiksTVs hjemmeside.

16. Klager og reklamasjoner

Klager og reklamasjon på RiksTVs tjenester eller faktura skal rettes til RiksTVs Kundeservice eller på www.rikstv.no. RiksTV skal gi tilbakemelding på henvendelser innen rimelig tid.

17. Tvister

Avtalen er regulert av norsk rett. Tvister kan bringes inn for de alminnelige domstolene, Brukerklagenemnda (https://www.bkn.no/) eller Forbrukertilsynet (https://www.forbrukertilsynet.no/).

Er avtalen inngått på internett, kan Kunden alternativt sende inn en klage via EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR), se https://ec.europa.eu/consumers/odr/.