Sist endret 25. februar 2021

RiksTV AS generelle abonnementsvilkår for bedrift og institusjon

 

1. Innledning

Denne avtalen (”Avtalen”) er inngått mellom RiksTV AS (”RiksTV”), org. nr. 889 099 682, Økernveien 145, 0513 Oslo, og den juridiske enhet som er registrert som kunde (”Kunden”). I tillegg til disse generelle vilkårene gjelder spesielle vilkår for de tjenester som Kunden kjøper.

Avtalen gjelder bedrifter og institusjoner. Avtalen gjelder for kjøp av TV-abonnement og andre tilleggstjenester fra RiksTV samt tilhørende programkort, og gjelder fra det tidspunkt avtalen er akseptert av Kunden. Kunden må ha akseptert avtalen før tjenestene tas i bruk.

 

2. Vilkår for bruk

Abonnementet kan kun benyttes innenfor Kundens virksomhet i Norge og til Kundens interne bruk. Abonnementet kan ikke overdras, lånes ut eller leies ut til andre. Det er ikke tillatt å omgå eller forsøke å omgå eventuelle tilgangssystemer for innhold. Enkelte tjenester kan åpne for opprettelse av flere brukerprofiler. Kunden er juridisk ansvarlig for all bruk som finner sted av abonnementet. Bruk av abonnement eller programkort til offentlig visning eller i rom eller områder hvor allmennheten har tilgang er ikke tillatt. Hvert programkort skal kun brukes sammen med godkjent mottaksutstyr (merket “RiksTV”/ “NTV”) og for visning på ett TV-apparat eller tilsvarende skjerm.

Signalene som gjøres tilgjengelig ved bruk av programkortet er RiksTVs eiendom, og skal kun benyttes av Kunden til det formål som følger av avtalen. Kunden skal ikke urettmessig dekryptere, kopiere, videreformidle eller på annen måte mangfoldiggjøre signalene eller tjenestene helt eller delvis, eller medvirke til dette. Brudd på denne bestemmelse kan medføre tiltale etter straffeloven, erstatningsansvar og inndragningsansvar.

RiksTV er ikke ansvarlig for eventuelle avgifter som påløper til Norwaco som følge av at abonnementet benyttes i et nett som anses som videresending.

 

3. Mottak og installasjon

Kunden er ansvarlig for installasjon av programkort, mottaker og antenne, og må selv undersøke mottaksforholdene der utstyret skal benyttes. For tjenester som krever internett-tilgang, dersom slike er tilgjengelige for Kunden, er Kunden ansvarlig for å ha en internett-linje med tilstrekkelig kapasitet og for å koble mottakerutstyret til internett. RiksTV er ikke ansvarlig for mangelfull tjeneste som skyldes Kundens internett-tilgang. RiksTV er ikke ansvarlig for mottaksutstyret. Les mer om godkjent utstyr, mottak og installasjon, eller kontakt RiksTV Kundesenter. Kunden er selv ansvarlig for eventuelle tilpasninger av installasjoner og mottakere som følge av frekvensendringer. For større nett anbefaler RiksTV at det inngås serviceavtale med autorisert leverandør.

 

4. Kontaktinformasjon

Kunden er ansvarlig for å gi og oppdatere kontaktinformasjon, herunder adresse og e-post. Driftsmeldinger og varsel om endringer gis til e-post eller mobiltelefon (SMS) oppgitt av Kunden. Endringer av kontaktinformasjon skal sendes til RiksTV Kundesenter. Kunden står selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at Kunden har oppgitt uriktig kontaktinformasjon eller ikke opplyst om endring av kontaktinformasjon.

 

5. Programkort

Programkortet eies av Kunden, men administreres av RiksTV. Programkortet kan bare benyttes sammen med mottakere som er parret med slikt programkort, som angitt i Spesielle vilkår. Tilgang til tjenestene forutsetter jevnlig oppdatering av programkortet. Programkortet blir kun oppdatert når det er installert i mottakeren og mottakeren er slått på. RiksTV har ikke ansvar for manglende oppdatering av programkortet som følge av Kundens forhold.

Kunden er selv ansvarlig hvis kortet blir skadet. RiksTV tar gebyr ved utstedelse av programkort og erstatningskort, etter gjeldende prisliste. Ved fabrikasjonsfeil utstedes erstatningskort uten kostnader for Kunden.

 

6. Mottaker

Kunden aksepterer at produsent av mottakere og RiksTV kan foreta automatiske oppdateringer av installert programvare i mottaker som benyttes sammen med programkortet. RiksTV har ikke ansvar for mottaksutstyr og slik programvare.

Ved bestilling av enkelte tjenester for mottaker med opptaksfunksjon (PVR) aksepterer Kunden at RiksTV disponerer deler av lagringskapasiteten på opptakerens harddisk, så lenge tjenesten er aktiv. RiksTV tar ikke ansvar for bortfall av materiale som er lagret på opptakeren ved slik bestilling, eller ved reparasjoner eller innbytte av mottaker. Lagret materiale kan bli slettet eller endret ved reparasjoner og oppdateringer av mottakerens programvare.

CA-modul skal kun benyttes sammen med godkjente integrerte TV-apparater (IDTV) eller godkjent mottaker. Enkelte tjenester kan gi Kunden tilgang til innhold og/eller sendingene med andre enheter, for eksempel mobiltelefon, PC eller nettbrett. Tilgang kan være betinget av at bestemte operativsystemer eller bestemt programvare er installert.

 

7. Innholdet

RiksTV har ikke ansvar for innholdet i sendinger eller innhold som mottas ved bruk av programkortet eller på annen måte. Enkelte tjenester leveres på vegne av tredjeparter, dette vil det informeres særskilt om i forbindelse med bestillingen av slike tjenester. Noen tjenester kan kreve innlogging. Kunden er ansvarlig for å holde evt. tilgangsinformasjon hemmelig og for at slik informasjon ikke blir misbrukt. RiksTV kan innføre korte sendepauser i enkelte kanaler for å sikre tilstrekkelig kapasitet i nettet. Hvilke kanaler dette gjelder er kommunisert på RiksTVs nettsider.

Hvilket innhold som er tilgjengelig for nedlasting eller visning på flere skjermer kan variere, og innhold kan fjernes uten varsel. Særskilte betingelser og begrensninger kan gjelde for enkelte titler. Hvilket innhold dette gjelder vil fremgå i forbindelse med nedlasting/bestilling.

 

8. Betalingsvilkår

Kundens betalingsforpliktelser løper fra den dag avtalen er inngått og til avtalen sies opp. For tilleggstjenester løper forpliktelsen fra den dag tjenesten gjøres tilgjengelig. Alle betalinger faktureres forskuddsvis med den faktureringsfrekvens som er avtalt i Kundens spesielle vilkår. Ved feil på faktura skal Kunden reklamere innen rimelig tid etter at Kunden oppdager feilen. RiksTV kan kreve fakturagebyr etter gjeldende prisliste, samt purregebyr i henhold til inkassolovens regler. Faktura og purring sendes til oppgitt fakturaadresse.

Ved bestilling av VoD (Video-on-demand)-tjenester, dersom slike er tilgjengelige for Kunden, vil betaling skje ved at det aktuelle beløpet belastes det kredittkortet Kunden har oppgitt eller inkluderes på neste faktura. Kunden har ikke angrerett etter at bestillingen er bekreftet av Kunden.

 

9. Endringer

RiksTV kan foreta endringer i sammensetningen av kanaler, samt endre avtalevilkårene med minst én måneds skriftlig varsel. Gjeldende vilkår og priser finnes på www.rikstv.no. RiksTV kan foreta prisjustering i henhold til konsumprisindeks eller som følge av økt merverdiavgift uten varsel.

 

10. Oppsigelse

Avtalen kan sies opp med virkning fra to måneder etter utløpet av den måned oppsigelsen er mottatt. Kundens oppsigelse bør skje skriftlig, og skal rettes til RiksTV Kundesenter. Ved oppsigelse refunderes forhåndsbetalt abonnementsavgift utover oppsigelsesperioden til oppgitt kontonummer. Andre forhåndsbetalte avgifter og gebyrer, refunderes ikke ved oppsigelse. Dersom Kunden sier opp et abonnement med fast avtaleperiode før avtaleperioden er utløpt, kan RiksTV kreve kompensasjon for gjenværende avtaleperiode.

 

11. Personopplysninger

Opplysninger om Kunden og Kundens bruk av tjenestene blir registrert og behandlet av RiksTV som en del av kundeforholdet. Utlevering av opplysninger til andre krever Kundens skriftlige samtykke, med mindre slik utlevering er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving/inkasso eller regnskapsbehandling. RiksTV har taushetsplikt om Kundens bruk av abonnementet og tjenestene.

 

12. Kundens mislighold

Ved forsinket betaling har RiksTV rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser og motregne forfalte utestående krav mot forhåndsinnbetalt beløp. RiksTV kan sperre programkortet og/eller tilgang til tjenester og kreve gebyr ved gjenåpning, forutsatt at Kunden har fått rimelig skriftlig forhåndsvarsel. Varsel kan gis på faktura. Ved vesentlig betalingsmislighold kan RiksTV heve avtalen. Ved begrunnet mistanke om misbruk av utstyr eller tjenester kan RiksTV sperre programkortet uten varsel og heve avtalen dersom dette anses nødvendig for å unngå videre misbruk. Kunden er ansvarlig for å betale for tjenestene selv om programkortet er sperret på grunn av Kundens mislighold.

 

13. RiksTVs mislighold

Ved mangler ved tjenesten kan kunden kreve refusjon i henhold til denne bestemmelse, erstatning og/eller heving av avtalen. Heving kan bare kreves dersom mangelen er vesentlig. Hvis kundens mottak av sendingene eller nedlasting av bestilt innhold avbrytes eller forstyrres vesentlig i mer enn 24 timer og dette skyldes RiksTV, kan kunden kreve en forholdsmessig refusjon av abonnementsavgiften eller det avtalte beløp for VoD-innholdet. Øvrige avgifter og gebyrer refunderes ikke. RiksTV er erstatningsansvarlig ved grov uaktsomhet. En parts erstatningsansvar kan begrenses eller bortfalle dersom den part som krever erstatning har opptrådt uaktsomt.

 

14. Overdragelse

RiksTV kan overdra denne avtalen til en annen tjenesteleverandør. RiksTV skal gi Kunden rimelig varsel om slik overdragelse. Kunden anses som varslet 3 dager etter at varsel er sendt Kundens adresse.

 

15. Klager og reklamasjoner

Klager og reklamasjon på RiksTVs tjenester eller faktura skal rettes innen rimelig tid til RiksTV Kundesenter.

 

16. Tvister

Avtalen er regulert av norsk rett. Tvister kan bringes inn for de alminnelige domstoler.